Obchodní podmínky

obchodní společnosti 

Steen QOS, s.r.o. 

se sídlem Vojkovice 58, 362 73  Vojkovice 

identifikační číslo: 27972941 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19483 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sharks-shop.cz 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Steen QOS, s.r.o., se sídlem Vojkovice 58, 362 73  Vojkovice, identifikační číslo: 27972941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19483 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sharks-shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2    Obchodní podmínky se vztahují také na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Výjimky, kdy se obchodní podmínky na tyto případy nevztahují, jsou uvedené v jednotlivých částech. 

1.3    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 1. SPRÁVA OBJEDNÁVKY A INFORMOVANOST

2.1    Po odeslání objednávky již kupující k objednávce nemá přístup, veškeré změny je nutné konzultovat s prodejcem. 

2.2    Prodávající kupujícímu potvrdí elektronicky zařazení objednávky do systému, po odeslání objednávky kupujícím.  

2.3    Kupující je následovně informován o dalších krocích ohledně jeho objednávky na elektronickou adresu kupujícího, zadanou v objednávce. Tuto emailovou adresu považuje prodávající za správnou a platnou a neručí za nedoručení emailů vzniklých z důvodu nedbalosti kupujícího, který zadal nesprávnou adresu. 

2.4    Změny v objednávce popř. její zrušení před expedicí je možné nahlásit na telefonním čísle každý den PO – od 7,30 do 16:00 hodin +420 737 475 898 nebo na emailové adrese odbyt@sharks-cz.cz. 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Výjimku tvoří viditelně nízká cena způsobená možnou systémovou chybou, které již Prodávající nemohl zabránit, v tomto případě má Prodávající nárok na zrušení objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. 

3.4    Na webovém rozhraní obchodu jsou uvedeny všechny dostupné informace o daných produktech. V případě fotografií je vždy do jisté míry brát v potaz, že fotografie jsou ilustrativního charakteru, barvy jsou velmi individuálně vnímány. Zobrazení barev se obměňuje podle použitého počítačového hardware. Barevné odlišení mezi zobrazením na obrazovce a reálným produktem je proto nevyhnutelné. Z toho důvodu je kupující povinen si pečlivě prostudovat i popis produktu a v případě nejistoty kontaktovat prodejce, pro upřesnění detailu produktu. 

3.5    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.5.1    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

3.5.2    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, 

3.5.3    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“) a 

3.5.4    fakturační a dodací informace o zákazníkovi, jmenovitě jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu. 

3.6    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nezodpovídá za možné problémy vzniklé špatným zadáním informací v objednávce. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.7    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.8    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem expedice zásilky, o níž je kupujícímu zasláno avízo elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.9    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • v hotovosti v sídle firmy na adrese Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice 
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce 
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího pro Českou republiku číslo účtu 5428067399/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího pro ČR“), pro Slovenskou republiku číslo účtu 4016467965/7500.vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího pro SK“), 
 • bezhotovostní platební kartou, 
 • platbou na fakturu, po předchozí dohodě s prodávajícím. 
 • paypal 

4.2    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny vč. DPH. 

4.3    Prodávající má právo od kupujícího vyžadovat zálohu či jinou obdobnou platbu. O této skutečnosti je vždy kupující informován před uzavřením kupní smlouvy. 

4.4    Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení. O platbu na fakturu je důležité zažádat a Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí této žádosti s udáním důvodu. Pokud platba nebude připsána na účet prodávajícího nejpozději v den splatnosti, je právem prodávajícího vymáhat za každý pracovní den zpoždění pokutu ve výši 5% z kupní ceny. 

4.5   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.  

4.6    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě nezadání variabilního symbolu nebo jiné chyby kupujícího během bezhotovostní platby, prodávající neodpovídá za případné prodloužení doby dodání, než se situace vyřeší. 

4.7    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.8    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Slevy jsou vždy časově omezeny. O slevě je kupující informován z obchodních sdělení zasílaných na email kupujícího, na internetové stránce prodejce nebo z propagačních materiálů. 

4.9   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad Daňový doklad – faktura nahrazuje v tomto případě záruční list. 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Od kupní smlouvy taktéž nelze odstoupit v případě, že zboží bylo nakoupeno pro podnikatelské účely – tedy v objednávce zákazník uvedl IČ nebo DIČ. 

5.2    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu vždy oznámeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  

5.3    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud zboží nebude do 14 dnů od zadání odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu, bude odstoupení prohlášeno za bezpředmětné a neplatné a na základě toho bude zrušeno. 

5.4    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od vyřízení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než 
mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

5.5    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5.6    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.7    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.3    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající má nárok na změnu dopravce v objednávce, na základě souhlasu kupujícího. 

6.4    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6.5    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Dodací podmínky jsou součástí příloh obchodních podmínek. 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

7.2    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

7.2.1    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

7.2.2    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

7.2.3    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

7.2.4    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

7.2.5    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

7.4    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy se Prodávající o reklamaci dozvěděl. 

7.5    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Reklamační řád je součástí přílohy obchodních podmínek. 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží fyzickým převzetím zboží. 

8.2    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3    Kupující má právo se obrátit na reklamační oddělení prostřednictvím emailové adresy: servis@sharks-cz.cz 

8.4    Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku se v případě mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů může kupující obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. V případě mezinárodního mimosoudního řešení sporů se může kupující obrátit na ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) na webové adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Více informací na  https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

8.6    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě výpisu z obchodního rejstříku. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, společnost je u úřadu vedena pod evidenčním číslem 00055306. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

10.2    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce. 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

12.2    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

12.3    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

12.4    Veškerý obsah webových stránek prodávajícího (fotografií, produktových textů i design) je ve vlastnictví prodávajícího. Neoprávněné zveřejnění, tj. zveřejnění někým, kdo není autorem díla, nebo nemá ke zveřejnění příslušnou licenci (svolení) bude považování za porušení autorských práv a bude řešeno právním oddělením společnosti. Nerozlišuje se, jestli bylo autorské dílo zveřejněno ke komerčnímu nebo nekomerčnímu účelu. 

12.5    Kontaktní údaje prodávajícího: sídlo společnosti Steen QOS, s.r.o., Vojkovice 58, 362 73  Vojkovice, adresa elektronické pošty odbyt@sharks-cz.cz , telefon +420 737 475 898. Adresa expedičního skladu je totožná s adresou sídla společnosti. 

Ve Vojkovicích dne 17.1.2020

Upozorňujeme naše zákazníky, že přepravce NENÍ náš zaměstnanec a my nemůžeme nijak ovlivnit jeho jednání. Toto se týká zejména domluvy v hodině doručení zásilky, případně jeho telefonickém avízu předem (i když to vždy připíšeme do poznámek pro dopravce). Pokud jste nebyly spokojeni s jednáním řidiče, je nutné se vždy obrátit na daný dispečink nebo vedoucího Vaší dodací pošty. 

 1. PŘÍLOHY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Reklamační řád společnosti Steen QOS s.r.o.: 

Obecná ustanovení 

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., Obchodní zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené u společnosti Steen QOS s.r.o., u něhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. 

Prodávajícím je splečnost Steen QOS s.r.o. (dále jen „Prodávající“). 

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem. 

Záruční podmínky 

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby zboží bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. 

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán bezplatně nový výrobek.  

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří takové poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží. 

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušného návodu k obsluze daného výrobku. V případě užívání výrobku v rozporu s návodem k obsluze nese kupující všechny důsledky, které mu tímto konáním vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána jako neoprávněná. 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, které bylo způsobeno obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka rovněž nevztahuje. 

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 90/2012 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění. 

III. Záruční doba 

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 

Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky. 

Vyřízení reklamace 

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, 

Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). Kupující je povinen přiložit reklamační formulář 

Zásilka s reklamovaným zbožím zaslaná přepravní službou kupujícím – na vlastní náklady – musí být viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a musí obsahovat tyto náležitosti: 

– reklamované zboží včetně kompletního příslušenství 

– kopii nákupního dokladu 

 – platný záruční list 

 – řádně vyplněný reklamační formulář (ten pak musí obsahovat podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje,kontaktní údaje kupujícího atd.) 

 Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato. 

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní, se všemi jeho součástmi a v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li předáno s požadovanými součástmi. 

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.  

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. 

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, 

– uzná reklamaci jako oprávněnou a vyřídí ji 

– není-li možné vyřídit reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení 

– odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu 

– reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu 

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení. 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. 

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího automaticky, po vyřízení reklamace písemně, na adresu kupujícího. 

Závěrečná ustanovení 

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1.1. 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. 

V případě nevyzvednutí reklamovaného/opraveného zboží, zboží v garanční prohlídce nebo zboží v záruční či pozáruční opravě (dále jen „zboží“) do 7. dnů od obdržení zprávy o vyřešení, bude účtován skladovací poplatek 50 Kč za každý i započatý den skladování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých). Pokud úschova zboží přesáhne 100 dnů, uděluje kupující/objednatel opravy souhlas s jeho likvidací. 

Jak postupovat při reklamaci: 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám nabídli několik praktických rad, pro vhodné a bezproblémové zasílání reklamovaného zboží. Viz. níže naleznete jednoduchý a stručný návod, jak postupovat při uplatnění reklamace. Pokud dodržíte uvedené pokyny, Vaše reklamace bude zaslána zpět k Vám řádně opravená a navíc podstatně dříve, než v 30- denní lhůtě, kterou ukládá zákon. 

Vhodné balení – originální karton 

Pečlivě zabalte Vaši reklamaci do originálního, případně do náhradního ( odolného ) kartonu. Vnitřní výplně můžete nahradit vrstvou balícího nebo novinového papíru, molitanem apod. Nezapomeňte odstranit náplně – vodu u domácích vodáren, benzín u motorových pil apod. Stroj odesílejte v poloze, ve které byl umístěn v originálním obalu, ( vhodné je označit nálepkou se šipkou). 

Přiložte potřebné doklady 

Originál záručního listu 

Včetně vyplněných informací – název zboží, datum prodeje a razítko prodejce. 

Prodejní doklad 

originál dokladu si ponechte kvůli případné možné ztrátě 

Reklamační list 

Včetně reklamované vady, kterou přesně pojmenujte. Dále uvedení Vašeho jména, adresy, telefonního spojení, případně dalších kontaktních informací. 

Nejvýhodnější způsob 

V místě prodeje/koupě zboží 

Předáním Vaší reklamace prodejci Vaše starost o další průběh vyřízení končí. Prodejce ve spolupráci s naším servisním střediskem vyřídí odvoz zboží, opravu a včasné vrácení zpět k prodejci. Dále Vás vyrozumí o vyzvednutí vyřízené reklamace. 

Odesláním Vaší reklamace na adresu servisního střediska 

Výhodou tohoto způsobu je rychlejší vyřízení Vaší reklamace. Reklamace od Vás odchází přímo na servisní středisko ( nehrozí zdržení u prodejce ). Však zákazník si hradí odeslání reklamace na servisní středisko sám. 

Osobním dovozem zákazníka do místa servisního střediska 

Dle Vaší telefonické domluvy s servisním technikem, je možné si domluvit termín opravy případně odbornou konzultaci a reklamaci osobně zavézt do místa servisního střediska. 

Věříme, že služby společnosti Steen QOS s.r.o. Vám budou maximálně vyhovovat. Neváhejte nás kontaktovat při jakémkoliv problému, rádi napomůžeme k Vaší spokojenosti. 

Váš team Steen QOS s.r.o. 

 

 

 

DODACÍ PODMÍNKY 

 

Osobní odběr je možný ve dnech pondělí-pátek od 7:30-16:00 hodin na adrese sídla společnosti: Vojkovice 58, 362 73  Vojkovice. Pro osobní odběr je nutné vytvořit objednávku a poté vyčkat na výzvu k osobnímu odběru, která přijde elektronicky na email zadaný v objednávce. Termín je možné také dohodnout na telefonu +420 737 475 898 nebo na emailu odbyt@sharks-cz.cz 

 

Dodání zboží přepravcem 

 

S současné době zboží zasíláme společností Geis. 

 

 

Převzetí zboží 

Při dodání je Kupující, povinen ihned překontrolovat stav zásilky – počet balíků, neporušenost kartonů atd. a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je velice důležité zhodnotit stav dodaného zboží, pokud Kupující převezme poškozenou zásilku a poté zjistí, že je zboží také poškozené, je nutné tuto skutečnost do 3 pracovních dnů nahlásit dopravci a vyřešit s ním reklamaci. 

Cena dopravy 

Při objednávce zboží značky Sharks nad 2000 Kč vč. DPH je DOPRAVA ZDARMA.