Reklamační řád


Základní údaje:

Provozovatel obchodu: STEEN QOS s.r.o.

Sídlo a provozovna společnosti: Vojkovice č.p. 58, 362 73, Vojkovice
IČO: 27972941  DIČ: CZ27972941
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni
Spisová značka: C 19483
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s , číslo účtu: 1093011255/5500
Telefonní kontakt: +420 734 136 226
email: prodej@sharks-shop.cz

Reklamační doba skladu v místě firmy:
pondělí-pátek: 8.00 – 16.00

1. Základní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a Zákona na ochranu spotřebitele (zákon č. 634/192 Sb.), platí pro nákup v internetovém obchodě sharks-shop.cz, upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Zásobování a.s. (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Dodavatelem je společnost STEEN QOS s.r.o.
Vojkovice č.p. 58
362 73 Vojkovice

IČ: 27972941
DIČ: CZ27972941

1.3. Kupující je subjekt, který s dodavatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.


2. Převzetí zásilky při dodání přepravcem

2.1. Kupujícím, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

2.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit dodavateli na adresu prodej@sharks-shop.cz

2.3. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupní faktury nebo objednávky na adresu prodej@sharks-shop.cz. Dodavatel bude kupujícího obratem informovat o dalším postupu.
3. Záruční list

3.1. U všech výrobků slouží jako záruční list nákupní doklad (faktura nebo účtenka).


4. Práva a povinnosti z vadného plnění

4.1. Jakost při převzetí

4.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

4.1.2. Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

4.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

4.1.5. Dodavatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

4.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

4.2. Zákonná práva z vad

4.2.1. Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

4.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

    odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

    bezplatné odstranění vady opravou

    přiměřenou slevu z kupní ceny

    vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

4.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

4.2.6. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


5. Vyřízení reklamace

5.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Můžete použít přiložený vzorový formulář, není to však Vaší povinností. Reklamační formulář – ke stažení zde.

5.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

5.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

5.5. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

5.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

5.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

5.8. Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS nebo emailem.

5.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

5.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

5.11 Jakmile servisní středisko převezme reklamaci a do 30dní se vyjádří tak, že budou vráceny peníze nebo v případě vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě, bude Kupujícímu vystaven opravný daňový doklad (dobropis) který se Kupujícímu odešle poštou/emailem k podpisu. Podepsaný opravný daňový doklad zašle Kupující zpět Prodejci spolu s číslem účtu, v případě vrácení peněz složenkou, adresu kam mají být peníze zaslány a ná základě tohoto procesu Prodávající vrátí peníze.

(Peníze jsou odesílány z banky ČSOB pod číslem účtu 252505355 / 0300 a jejich transakce na Váš účet se liší v závislosti na bance kupujícího.)


6. Postup při reklamaci

6.1. Reklamaci muže kupující uplatnit u dodavatele nebo přímo v autorizovaném servisu na adrese:

STEEN QOS s.r.o.
Vojkovice č.p. 58
362 73 Vojkovice

Nebo odesláním zboží přímo na tuto adresu. Před odesláním výrobku na adresu autorizovaného servisu doporučujeme telefonicky kontaktovat servisní středisko a ověřit postup reklamace, některé výrobky není nutné do servisu zasílat. Servis s Vámi probere technicky zaměnitelné možnosti, nebo Vám zašle náhradní díl který lze bez problémů vyměnit.

6.2. Doporučený postup jak odeslat výrobek k reklamaci dodavateli (SteenQOS s.r.o., Vojkovice 58, 36273)

6.2.1. Výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Nejjistější přepravní obal bývá původní obal k výrobku, který je přímo určen pro ochranu výrobku při přepravě. V případě, že již tento obal nemáte, doporučujeme použít jakýkoliv, který splní funkci ochrany před poškozením. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení. Nezasílejte na dobírku – zásilka bude odmítnuta.

6.2.2. Pro rychlou identifikaci a efektivní řešení doporučujeme přidat k výrobku kopii prodejního dokladu (faktura), dále průvodní dopis, ve kterém popíšete závadu, jak se projevuje, případně za jakých okolností se závada projevila, jak k ní došlo. Pro tyto účely je možné využít vzorový reklamační formulář, ke stažení zde. Rovněž zde vyplňte aktuální kontaktní údaje.

Výrobek zašlete na adresu našeho reklamačního oddělení:

STEEN QOS s.r.o.
Vojkovice č.p. 58
362 73 Vojkovice

6.2.3. Po obdržení výrobku zašleme na kontaktní telefonní číslo kupujícího SMS nebo e-mail o potvrzení přijetí reklamace.

6.2.4. V případě reklamace zboží můžete využít vzorový reklamační formulář, ke stažení zde.

6.2.5. Po řádném vyřízení reklamace bude výrobek zaslán zpět kupujícímu nebo bude vyzván SMS zprávou, emailem či telefoickým hovorem k převzetí opraveného zboží. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6.2.6. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů emailem na prodej@sharks-shop.cz. Do emailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží kopii podacího lístku.

6.3. Na výrobky bílé techniky (chladničky, pračky, myčky, sporáky) je zajištěn servis přímo u kupujícího. Kupující kontaktuje servisní linku výrobce, která zajistí návštěvu servisního technika. Kontakt na servisní linku naleznete na přiloženém záručním listu nebo kontaktujte naše reklamační oddělení (tel: 774 335 397 ), kde vám kontakt na servisní linku sdělíme.

6.4. Obdržíte-li nekompletní výrobek – V případě zjištění, že je výrobek nekompletní, kontaktujte naše reklamační oddělení emailem na prodej@sharks-shop.cz. Do emailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, popis chybějící části – přesný popis podle informace z návodu. Následně vás budeme informovat jak postupovat, aby byla reklamace vyřešena v krátké době a bez zbytečných vedlejších nákladů.

6.5. Obdržíte-li poškozený výrobek – V případě, že zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu, že je výrobek poškozený, kontaktujte naše reklamační oddělení emailem na prodej@sharks-shop.cz.

Do emailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, rozsah poškození výrobku a pokud možno fotky poškozeného výrobku, včetně nepoškozeného obalu. Následně vás budeme informovat jak postupovat, aby byla reklamace vyřešena v krátké době a bez zbytečných vedlejších nákladů. V tomto případě lze řešit reklamaci výměnou výrobku, výměnou poškozených dílů nebo slevou.

6.6. Záměna – obdržíte-li jiný výrobek – Pokud vám přijde jiný výrobek, než jaký byl objednaný nebo se neshoduje popis na prodejním dokladu s popisem výrobku, kontaktujte naše reklamační oddělení na e-mail prodej@sharks-shop.cz. Do emailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, model výrobku, který vám byl doručen a pokud možno opište z obalu čárový EAN kód výrobku.

7.


8. Řešení sporů

8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 2. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené kupní smlouvy nemá vliv, pro ně platí znění reklamačního řádu v době uzavření smlouvy).Přijímám

Tento web používá cookies k dosažení potřebné funkcionality. Dalším jeho použitím s tímto souhlasíte. Další informace